J&O advies

FinanciŽle gegevens

ABN AMRO: 40.22.19.414
Postbank: 4427435
KvK Gooi- en Eemland 32071800


Algemene voorwaarden
J & O Advies

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van opdracht tussen J&O advies en de opdrachtgever(s) dan wel cliŽnt(en), al dan niet via machtiging, respectievelijk hun rechtsopvolger(s), tenzij in de opdrachtbevestiging van de inhoud van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

 2. Grondslag offertes of indicaties van opdracht of werkzaamheden
  1. Offertes of indicaties van opdracht of werkzaamheden van J&O advies, verder de opdrachtnemer, worden op aanvraag gebaseerd op de informatie die door de mogelijke opdrachtgever of cliŽnt wordt of worden verstrekt en op basis van de professionele inzichten van opdrachtnemer. De offerte of indicatie omvat tenminste een globale inschatting van de aard, de duur, het honorarium en de te verwachten kosten van de werkzaamheden en kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gegeven.

 3. Totstandkoming van de overeenkomst van opdracht
  1. De overeenkomst van opdracht wordt gevormd door de opdracht in enigerlei vorm naar aanleiding van de offerte of indicatie, waarbij indien mogelijk gebruik wordt gemaakt van een opdrachtbevestiging, dan wel een directe wilsovereenstemming, tezamen met deze algemene voorwaarden.

 4. Uitvoering van de werkzaamheden of opdracht
  1. Opdrachtnemer neemt de werkzaamheden of opdracht aan vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd geschiedt in overleg met de opdrachtgever of cliŽnt.
  2. Opdrachtnemer zal de te verrichten werkzaamheden of opdracht verrichten dan wel uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, conform de vereisten van goed vakmanschap. Deze verplichting dient te worden aangemerkt als een inspanningsverplichting, waarbij eventuele garanties voor een beoogd resultaat niet worden gegeven.
  3. Opdrachtnemer zal een opdrachtgever of cliŽnt tijdig verwijzen indien de opdracht de bekwaamheid of de technische mogelijkheden van opdrachtnemer te boven gaan onder verrekening van de verrichtte werkzaamheden dan wel gemaakte kosten.
  4. Opdrachtnemer bepaalt de wijze en door welke medewerk(st)er(s) de verleende werkzaamheden of opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de eventueel door opdrachtgever of cliŽnt kenbaar gemaakte wensen in acht. In geval medewerk(st)er(s) bij naam in de opdracht worden benoemd wordt al het redelijkerwijs mogelijke gedaan om betreffende medewerk(st)er in te zetten op de betreffende opdracht. Personele wijzigingen in de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht van de zijde van de opdrachtnemer worden zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtnemer geŽffectueerd. Een dergelijk wijziging raakt op generlei wijze de grondslag, indicatie of uitvoering van de werkzaamheden of opdracht.
  5. Opdrachtnemer is bevoegd bepaalde (deel-)werkzaamheden door derden te laten verrichten, noodzakelijk voor een goede uitvoering na melding aan de opdrachtgever of cliŽnt.
  6. Opdrachtgever of cliŽnt is gehouden alle essentiŽle informatie, gegeven of bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor de een professionele uitvoering van de opzet of opdracht, tijdig en in de gewenste vorm aan opdrachtnemer ter beschikking. Opdrachtgever of cliŽnt is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten, omstandigheden dan wel ontwikkelingen die in verband met de opzet of uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever of cliŽnt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, gegevens of bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering eenzijdig op te schorten dan wel te beŽindigen indien de opdrachtgever of cliŽnt essentiŽle, onjuiste of onvolledige informatie, gegevens of bescheiden al dan niet verstrekt, dan wel handelingen of activiteiten verricht die aan de professionele opzet of uitvoering van de opdracht in de weg staan, dan wel de opzet of uitvoering van de werkzaamheden of opdracht kunnen benadelen, dan wel strijdig zijn met de professionele opvattingen en het daaraan verbonden professionele handelen van opdrachtnemer.

 5. Faciliteiten
  1. De opdrachtgever of cliŽnt draagt er zorg voor dat in voorkomende gevallen derden of werknemers ter beschikking worden gesteld, welke betrokken zijn dan wel noodzakelijk zijn, voor de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht.
  2. Indien de opdrachtgever of cliŽnt en/of de opdrachtnemer kiezen voor het op locatie van de opdrachtgever of cliŽnt uitvoeren van (gedeelten van) de werkzaamheden of opdracht, wordt aan opdrachtnemer kosteloos een adequate werkruimte met communicatievoorziening(en) ter beschikking gesteld.

 6. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
  1. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever of cliŽnt gehouden tot geheimhouding of vertrouwelijkheid ten opzichte van derden, tenzij gewenst in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht en met toestemming van opdrachtgever of cliŽnt alsmede de situatie van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking. Voorts kan een uitzondering worden gemaakt in het geval dat opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, waarbij in dit kader relevante informatie of bescheiden van belang kunnen zijn.
  2. Opdrachtnemer onthoudt zich van het openbaar maken van tot de opdrachtgever of cliŽnt te herleiden inhoudelijk materiaal, waaronder mede begrepen rapporten en adviezen voor zover deze geen openbare strekking hebben alsmede van uitlatingen of gedragingen die de belangen van opdrachtgever of cliŽnt kunnen schaden.
  3. Opdrachtnemer zal de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan ingeschakelde derden.
  4. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van verrichte werkzaamheden of opdracht aan potentiŽle opdrachtgevers of cliŽnten van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer.

 7. Honorarium en kosten
  1. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief BTW, onkosten en eventuele declaraties van derden. Onvoorziene kosten worden additioneel in rekening gebracht na melding aan de opdrachtgever of cliŽnt, indien deze niet zijn opgenomen in de offerte, indicatie, opdrachtbevestiging dan wel de overeenkomst tot opdracht als bedoeld in artikel 2 sub a.
  2. Het uurtarief wordt vastgesteld met de opdrachtgever of cliŽnt, zo mogelijk naar aanleiding van de offerte of indicatie. Indien na totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht, doch voordat deze geheel is uitgevoerd, het uurtarief tussentijds wordt aangepast, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
  3. Indien partijen tijdens de uitvoering van de opdracht besluiten tot wijziging van de aanpak, werkwijze, omvang van de werkzaamheden of opdracht dan wel anderszins, aanvaardt de opdrachtgever of cliŽnt dat dit mogelijk gevolgen heeft voor de tijdsplanning, de duur en/of omvang van de werkzaamheden of opdracht en de geraamde kosten. Opdrachtnemer zal, indien nodig, de offerte(s) of indicatie(s) herzien en bijstellen.
  4. Indien de werkzaamheden of opdracht op verzoek van de werkgever of op grond van een bepaalde urgentie dienen te worden uitgevoerd na 19.00 uur dan wel in het weekeinde, is opdrachtnemer gerechtigd het tarief met 50% te verhogen, zulks in afwijking van het gestelde in artikel 2 sub a en artikel 5 sub b.
  5. Reistijd wordt in rekening gebracht tegen de helft van het geldende uurtarief.
  6. De door een derde verrichtte werkzaamheden en kosten worden bij de opdrachtgever of cliŽnt in rekening gebracht met in acht name van de offerte, indicatie of opdracht.
  7. Reiskosten worden gedeclareerd tegen de fiscaal onbelaste kilometervergoeding dan wel de werkelijke reiskosten openbaar vervoer (eerste klas). Verblijfskosten worden slechts aangegaan na voorafgaand overleg met de opdrachtgever of cliŽnt en gedeclareerd tegen de werkelijke kosten voor zover deze redelijk zijn.
  8. Van bescheiden (notities, rapporten, verslagen ed.) wordt een redelijk aantal verstrekt met een maximum van 10 exemplaren. Voor grotere aantallen of oplagen worden de kosten additioneel in rekening gebracht. Daar naast worden de administratieve kosten (verzendkosten e.d.) bij de opdrachtgever of cliŽnt in rekening gebracht.
  9. De opdrachtnemer brengt de verschuldigde BTW in rekening bij de opdrachtgever of cliŽnt.
  10. De uit vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht voortvloeiende meer- of extra kosten en/of honorarium (vertragingskosten) als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan het gestelde onder artikel 4 sub f dan wel artikel 5 sub a, komen voor rekening van de opdrachtgever of cliŽnt en vallen, in afwijking van het gestelde in artikel 2 sub a en artikel 5 sub b, buiten het bestek van de offerte, indicatie of opdracht.

 8. Betalingsvoorwaarden
  1. Aan de opdrachtgever of cliŽnt kan een voorschot, al dan niet periodiek, in rekening worden gebracht.
  2. Tenzij anders overeengekomen worden binnen de overeengekomen termijn dan wel periodiek (maandelijks of per kwartaal) dan wel na volbrenging van de werkzaamheden of opdracht de door de opdrachtgever of cliŽnt verschuldigde bedragen op basis van declarabele uren en gemaakte kosten in rekening gebracht.
  3. De opdrachtgever of cliŽnt is verplicht de declaratie binnen 14 dagen na ontvangst aan opdrachtnemer te voldoen zonder aftrek, korting of schuldverrekening. Voor verzending en ontvangst wordt uitgegaan van maximaal 3 dagen na dagtekening van de declaratie.
  4. Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht tot de datum van algehele voldoening, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
  5. Bij het niet tijdig of niet (geheel) voldoen van de declaratie is opdrachtnemer gerechtigd, nadat dat de opdrachtnemer de opdrachtgever of cliŽnt daartoe ťťnmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, over te gaan tot incasso dan wel gerechtelijke invordering. Alle gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de betreffende incassokosten, komen ten laste van opdrachtgever of cliŽnt.
  6. Indien betaling achterwege blijft is opdrachtnemer gerechtigd de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden of opdracht per direct op te schorten dan wel te beŽindigen.
  7. Indien de werkzaamheden of opdracht door meerdere of gezamenlijke opdrachtgevers is verstrekt, zijn alle betreffende opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de betalingsverplichting(en), ongeacht de tenaamstelling van de declaratie en ongeacht de feitelijke opdrachtgever.
  8. Indien de financiŽle positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever of cliŽnt naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever of cliŽnt te verlangen, dat deze onverwijld aanvullende zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft.

 9. Duur, beŽindiging en betalingsverplichting
  1. Opdrachtnemer geeft een indicatie van de duur c.q. de omvang van de werkzaamheden of opdracht. Indien een einddatum is vastgesteld eindigen de werkzaamheden of opdracht per die datum. Aangezien de duur van de opdracht kan worden beÔnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de medewerking van opdrachtgever of cliŽnt, is de termijn waarbinnen de werkzaamheden of opdracht dient te zijn afgerond slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
  2. De werkzaamheden of opdracht kunnen voortijdig worden beŽindigd indien ťťn van partijen van mening is dat de werkzaamheden of opdracht niet (kunnen) worden uitgevoerd conform hetgeen is overeengekomen. Bij voortijdige beŽindiging wordt een opzegtermijn in acht genomen van tenminste 30 dagen. De opzegging geschiedt schriftelijk. Bij voortijdige beŽindiging door de opdrachtgever of cliŽnt ontstaat een betalingsverplichting van de opdrachtgever of cliŽnt terzake van de volledige geraamde werkzaamheden in de zin van artikel 2 sub a, alsmede de tot op het moment van de beŽindiging gemaakte kosten, zijnde een redelijke vergoeding voor het bezettingsverlies en eventueel nadeel van de opdrachtnemer.
  3. Bij beŽindiging van de werkzaamheden of opdracht als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan het gestelde onder artikel 4 sub f dan wel artikel 5 sub a, dan wel bij geheel of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming (wanprestatie), waaronder begrepen de situatie als beschreven in artikel 8 sub e, door of vanwege de opdrachtgever of cliŽnt, worden de volledige geraamde werkzaamheden in de zin van artikel 2 sub a, in rekening gebracht, alsmede de tot het moment van beŽindiging gemaakte kosten, zijnde een redelijke vergoeding voor bezettingsverlies en eventueel nadeel van de opdrachtnemer.
  4. De uit de werkzaamheden of opdracht voor opdrachtnemer voortkomende verplichtingen dan wel overeenkomst(en) word(t)en geacht ontbonden te zijn, indien de opdrachtgever of cliŽnt in staat van faillissement geraakt, sursťance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt dan wel bij geheel of gedeeltelijke tekortkoming van de nakoming (wanprestatie) door of vanwege de opdrachtgever of cliŽnt. In dergelijke omstandigheden heeft de opdrachtnemer het recht de werkzaamheden of opdracht zonder inachtneming van de opzegtermijn als beŽindigd te beschouwen. De volledige geraamde werkzaamheden in de zin van artikel 2 sub a, worden in rekening gebracht, alsmede de tot het moment van ontbinding gemaakte kosten, zijnde een redelijke vergoeding voor bezettingsverlies en eventueel nadeel van de opdrachtnemer.
  5. De overeenkomst tot opdracht kan niet worden ontbonden als gevolg van termijnoverschrijding van de opdrachtnemer, tenzij een fatale termijn is overeengekomen dan wel na een schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

 10. Voortbrengselen of producten van de geest
  1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alle voortbrengselen of producten van de geest, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, in de ruimste zin van het woord, welke opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht van opdrachtgever of cliŽnt, dan wel aan opdrachtnemer in licentie zijn gegeven.
  2. Behoudens toestemming van de opdrachtnemer mag niets van deze voortbrengselen of producten ten aanzien van de werkzaamheden of opdracht door opdrachtgever of cliŽnt worden overgedragen, verveelvoudigd, aan derden kenbaar of openbaar gemaakt of ter beschikking gesteld, geŽxploiteerd, opgeslagen in gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enige vorm of op zodanige wijze, hetzij elektronische, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer, tenzij deze voortbrengselen of producten uitdrukkelijk door partijen daartoe zijn bedoeld.
  3. De opdrachtgever heeft het recht, voor zover passende binnen de doelstelling van de werkzaamheden of opdracht in de zin van lid a, voor intern gebruik of binnen de organisatie van de opdrachtgever of cliŽnt te vermenigvuldigen of gebruiken.
  4. Opdrachtgever of cliŽnt verkrijgt het auteursrecht op cliŽnt materiaal. Opdrachtgever of cliŽnt verleent opdrachtnemer een niet-exclusief, wereldwijd en voortdurend recht om het betreffende geestesproduct vrij van rechten te gebruiken, te kopiŽren, te bewerken, te wijzigen, in sub-licentie te geven dan wel in enige vorm commercieel te exploiteren.

 11. Herstel en aansprakelijkheid
  1. Opdrachtgever of cliŽnt stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid, alvorens over te gaan tot het beŽindigen van de overeenkomst in de zin van artikel 9 sub b dan wel een aantoonbare en toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht, de werkzaamheden of opdracht voor rekening van de opdrachtnemer te verbeteren of opnieuw te verrichten.
  2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare en toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid en het niet in acht nemen van de minimale zorgvuldigheid, de minimale deskundigheid en het minimale vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. Indien een tekortkoming wordt veroorzaakt doordat de opdrachtgever of cliŽnt onjuiste of onvolledige informatie, gegevens of bescheiden heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal een derde van het honorarium aan opdrachtgever of cliŽnt te berekenen of in rekening gebracht, te berekenen over een periode van maximaal een kwartaal.
  3. Opdrachtgever of cliŽnt vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever of cliŽnt aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

 12. Vervaltermijn, afstand van recht, conversie, nawerking en strijdige clausules
  1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever of cliŽnt uit welke hoofd dan ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van de werkzaamheden of opdracht door opdrachtnemer, na ťťn jaar na het moment waarop opdrachtgever of cliŽnt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van dergelijke rechten of bevoegdheden.
  2. Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst tot opdracht tezamen met deze algemene voorwaarden, zal de rechten of bevoegdheden van opdrachtnemer op basis van de overeenkomst tot opdracht, tezamen met deze algemene voorwaarden, niet beÔnvloeden of beperken. Afstand van recht ten aanzien van enige bepaling in de overeenkomst tot opdracht, tezamen met deze algemene voorwaarden, zijn uitsluitend van kracht indien deze schriftelijk is gedaan.
  3. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling van de overeenkomst tot opdracht dan wel deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de betreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, opdat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
  4. De bepalingen van de overeenkomst tot opdracht, tezamen met deze algemene voorwaarden, waarvan het de bedoeling is dat deze ook na beŽindiging van toepassing blijven, zullen na beŽindiging op partijen van toepassing blijven.
  5. In de situatie dat de overeenkomst tot opdracht in samenhang met deze algemene voorwaarden tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle werkzaamheden of opdrachten c.q. overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of cliŽnt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die verband houden met de werkzaamheden of opdracht(en) c.q. overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of cliŽnt, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Utrecht.
  3. In afwijking van het bepaalde in sub 2 kunnen partijen over een komen om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.  Klik hier voor: